آزمایشگاه


آزمایشگاه


  اراک، میدان امام خمینی، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان طلایه داران، بلوار امیرکبیر، شرکت ایران پتک
 صندوق پستی:  1146   
کد پستی:  54386  -38199
تلفن:   41 و 34135640  -086
دورنگار:  34130789-086
پست الکترونیک: Lab@iranpotk.com