هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت


هشتمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت


زمان: 17 الی 20 آبان ماه
آدرس:
اهواز، انتهای کیانپارس، میدان چمران، نمایشگاه های بین اللملی خوزستان
ساعت بازدید:  9 الی 17