ویژه برنامه ایران پتک در برنامه پایش


ویژه برنامه ایران پتک در برنامه پایش


حضور جناب آقای امیر حسین رمضانی بعنوان کارآفرین ، در برنامه پایش

بخش اول

بخش دوم