پیشکسوتان صنعت ایران

مصاحبه با جناب آقای مکرم، پیشکسوت صنعت سوهان و اره سازی .