شکایات

و هزاران ثمره گران بهای دیگر که شرح آن از حوصله این متن خارج است اما یادآوری آنها شادی آفرین بوده و باعث احساس غرور می شود و در درون همه افرادی که طی این 35 سال تلاش به هر نحوی از انحاء چه به صورت غیرمستقیم (کارکنان ادارات و مراکز زیربط نظیر آب، برق، گاز، گمرک، وزارتخانه ها، شهرک های صنعتی و...) و چه مستقیم( شامل کارکنان مجموعه) خالصانه و متعهدانه همراهی کرده اند، چراغ روشن می کند.

اگرچه یاد گروه اندکی که هم عامدانه و از روی آگاهی شانه از بار مسئولیت خود خالی می کردند یا مانع می تراشیدند یا ضرر و زیان به مجموعه وارد می کردند، مایه تاسف و دلگیری می شود؛ بی تردید اگر ایشان هم به جمع گروه تلاشگر می پیوستند سرعت و قدرت مجموعه دو چندان می شد و حاصل آن پیشکش ایران و ایرانیان.

به هر تقدیر امیدوارم هر روز بر تعداد افراد متخصص، مسئولیت پذیر و مثبت اندیش و امیدوار این مجموعه افزوده شود تا همگی دست در دست یکدیگر فردایی آبادتر، امن تر و شادتر برای خود و فرزندانمان بسازیم.

image
image
  • لیست توضیحات
  • لیست توضیحات
  • لیست توضیحات
  1. لیست توضیحات
  2. لیست توضیحات
  3. لیست توضیحات

لینک صفحه