ایمنی و بهداشت حرفه ایی

گروه صنعتی ایران پتک بعنوان تولید کننده انواع ابزارآلات دستی به روش فورج (پتک کاری) در کشور در راستای حصول سرآمدی مبتنی بر بهره وری و پیشرفت سازمانی، اقدام به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001: 2007) نموده است و کلیه همکاران مرتبط با این سیستم موارد ذیل را مورد توجه قرار داده و نسبت به اجرای آن متعهد می گردند:

  • کاهش شاخص حوادث در شرکت با هدف ایجاد محیط کار بدون حادثه
  • ترویج و ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت از طریق آموزش
  • افزایش سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار
  • نوسازی و بهسازی تجهیزات ایمنی و بهداشت حرفه ای فردی و گروهی بر اساس اصول مهندسی

نماینده و مدیریت در امر اجرا و اثربخشی این سیستم کوشا بوده تا با همکاری مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای و مسئولین و صاحبان فرآیندها و سایر همکاران جهت نگهداری این خط مشی اقدام نمایند.