آزمون خواص مکانیکی

  • آزمون ضربه شارپی در دمای محیط تا 300 ژول
  • آزمون خمش
  • آزمون فشار
  • تعیین ضریب ثابت K فنر
  • آزمایش کشش (تعیین حداکثر استحکام کششی، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول نسبی و کاهش سطح مقطع نسبی)
  • آزمون سختی سنجی ماکرو به روش برینل HBو راکول HRB, HRA, HRC
  • آزمون سختی سنجی Shore A,D,C
  • آزمون ترک یابی قطعات فولادی و ریخته گری به روش MT