آزمون خواص شیمیایی

  • تعیین ترکیب شیمیایی عناصر آلیاژهای آهن به روش نشر نوری (کوانتومتری)
  • آزمون مقاومت به خوردگی انواع پوشش به روش سالت اسپری