آزمون متالوگرافی

  • بررسی ریز ساختار و درشت ساختار فلزات با استفاده از میکروسکوپ نوری
  • تعیین نوع و اندازه و توزیع گرافیت در چدن‌ها (توسط نرم افزار IMAGE ANALYZER)
  • تعیین اندازه دانه در ریز ساختار فلزات
  • ضخامت سنجی انواع پوشش به روش میکروسکپی و ELCOMETER
  • اندازه گیری ضخامت لایه دکربوره
  • بررسی خطوط سیلان در قطعات فورج
  • تشخیص تمیزی فولاد
  • اندازه گیری عمق سختی
  • تعیین فرآیند ساخت