چهاردهمین برترین برند های صنعت ساختمان

گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک، با هدف بی نیازسازی افزارمندان محترم کشور ازواردات ابزارهای خارجی، در سال ۱۳۶۲تاسیس و پایه گذاری شد، اما بدلیل وجود جنگ تحمیلی و فقدانارز مورد نیاز، تامین و واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور تا سال ۱۳۶۹ به گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک، با هدف بی نیازسازی افزارمندان محترم کشور ازواردات ابزارهای خارجی، در سال ۱۳۶۲تاسیس و پایه گذاری شد، اما بدلیل وجود جنگ تحمیلی و فقدانارز مورد نیاز، تامین و واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور تا سال ۱۳۶۹ به گروه کارخانجات صنعتی ایران پتک، با هدف بی نیازسازی افزارمندان محترم کشور ازواردات ابزارهای خارجی، در سال ۱۳۶۲تاسیس و پایه گذاری شد، اما بدلیل وجود جنگ تحمیلی و فقدانارز مورد نیاز، تامین و واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور تا سال ۱۳۶۹ به