آیا تعداد خرید از یک کالا محدودیتی دارد؟

به طور کلی محدودیتی برای سفارش تعدادی یک کالا وجود ندارد.