گزارشی از برنامه پایش

گزارشی از برنامه پایش

برنامه تلویزیونی پایش تهیه شده در گروه اقتصاد شبکه یک سیما و با رویکرد بررسی مسائل پیرامون اقتصاد کشور یکشنبه شب ها روی آنتن میرود . این برنامه به موضوعاتی نظیر بیکاری ، تورم ، نقدینگی ، کارآفرینی ، مسکن و ... پرداخته و هدف آن اشتغال زائی ، کارآفرینی و ایجاد انگیزه در جوانان است . این هفته ( برنامه 139،هفدهم خرداد ماه) جناب آقای رمضانی مدیر عامل ارجمند ایران پتک به عنوان کارآفرین ملی برتر در برنامه دعوت شده و مطالبی را پیرامون معرفی توانمندی های شرکت و مزایای رقابتی آن به سمع و نظر بینندگان رساندند .