آویز قلم ها و سنبه ها

به تمامی قیمت ها ، 9% عوارض و مالیات اضافه خواهد شد

کد تصویر مدل (b×h (mm (S (mm قیمت (ریال) خرید
LA 8010 جهت مقاطع بیضی 12×20 ... 132,000 -
LA 8110 جهت مقاطع بیضی 13×23 ... 132,000 -
LA 8210 جهت مقاطع بیضی 13×26 ... 132,000 -
LB 8010 جهت مقاطع هشت پر ... 10 132,000 -
LB 8110 جهت مقاطع هشت پر ... 12 132,000 -
LB 8310 جهت مقاطع هشت پر ... 16 132,000 -
LB 8410 جهت مقاطع هشت پر ... 18 132,000 -
LB 8510 جهت مقاطع هشت پر ... 20 132,000 -
*** این قسمت به زودی تکمیل خواهد شد! ***

ویدیویی برای نمایش وجود ندارد!


سوال تصادفی 7 + 1 =